Noordzeekanaalgebied: vliegwiel voor een duurzame toekomst

De partijen betrokken bij de industrietafel Noorzeekanaalgebied hebben hun huiswerk klaar en als input ingeleverd voor het af te sluiten landelijke klimaatakkoord. ORAM neemt actief deel aan de tafel en neemt samen met leden initiatieven voor tranisitie.

 

Op uitnodiging van het kabinet hebben meer dan 100 organisaties met elkaar verkend wat er nodig is om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met tenminste 49% te verminderen in 2030 ten opzichte van 1990. Deze besprekingen tussen Rijk, andere overheden, maatschappelijke organisaties, vakbonden en het bedrijfsleven, vonden plaats aan vijf sectortafels en subtafels hiervan: gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik, mobiliteit en elektriciteit.  De verschillende tafels dienden voorstellen in met daarin de benodigde maatregelen en de instrumenten om de beoogde CO2-reductie te bereiken. Een samenvatting van de voorstellen van de regionale industrietafel NZKG leest u hier.

De volgende fase in het proces is dat het kabinet de voorstellen aan het PBL en het CPB doorstuurt om het effect op de CO2-reductie door te rekenen. Daarna gaan de partijen over op onderkenning van de het akkoord . De uitvoering van het akkoord vindt in de verschillende regio’s plaats.

Over ORAM Energietransitie: ORAM wil een gezamenlijke, concrete en realistische energietransitie waarbij de innovatiekracht van het bedrijfsleven wordt benut. In de regio treden wij op als verbinder tussen bedrijven, overheden en andere stakeholders om zo mede de transitie vorm te geven. Lees meer